สารพันปัญหา
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
(https://moi.thaijobjob.com/edit1-1.pdf)

แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงยุติธรรม
ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 021416478-9 021416475
ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ
คำตอบ : ให้ผู้สมัครสอบขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในสมัคร (ข้อมูลนอกเหนือจากข้อ 1) พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่า
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) 
ตั้งแต่วันที่ 12 - 21 มีนาคม 2567 
ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์  http://djop.thaijobjob.com 

คำตอบ : การชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 12 - 22 มีนาคม 2567 ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

(1) เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ)ต้องพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินและนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เปิดรับชำระเงิน วันที่ 12 มีนาคม 2567 ปิดชำระเงิน วันที่ 22 มีนาคม 2567 ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร

(2) เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย ผู้สมัครสอบต้องมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย (มหาชน)
และบัตร ATM ต้องเป็นชื่อของผู้สมัครเท่านั้น โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของ
ธนาคารกรุงไทย และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย เปิดรับชำระเงินวันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ปิดชำระเงิน วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 20.00 น.


(3) แอปพลิเคชัน "Krungthai NEXT" ของธนาคารกรุงไทยผู้สมัครสอบกรอกรหัสแอปพลิเคชัน "Krungthai Next" กดปุ่ม "สแกนเพื่อชำระ" โดยพิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากระบบเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย เปิดรับชำระเงินวันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ปิดชำระเงิน วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 20.00 น.

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 330 บาท ประกอบด้วย 
        (1) ค่าธรรมเนียมสอบ 300 บาท
        (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

คำตอบ : ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการชำระเงินได้ภายหลังการชำระเงิน และผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์ใบสมัครสอบพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://djop.thaijobjob.com
คำตอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 29 มีนาคม ๒๕๖๗ ทาง www.djop.go.th และ http://djop.thaijobjob.com และป้ายประชาสัมพันธ์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2141 6479
คำตอบ : สามารถติดต่อได้ที กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 021416478-9 021416475 ในวันและเวลาราชการ
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ LineID : @Thaijobjob