ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สนามสอบศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารที่ใช้ในวันรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่การเดินทาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (สนามสอบศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) (สนามสอบศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (สนามสอบศูย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวขนบ้านกาญจนาภิเษก)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ ผู้ช่วยพ่อบ้าน) และตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) (สนามสอบศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวซนบ้านกาญจนาภิเษก)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม (สนามสอบศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข ๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข ๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข ๓