สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,
ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
(Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)

แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงยุติธรรม
ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 021416478-9 021416475
ภายในวันที่  20 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ : ให้ผู้สมัครสอบขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในสมัคร (ข้อมูลนอกเหนือจากข้อ 1) พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่า
3. คำถาม :เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) 
ตั้งแต่วันที่ 3 - 20 เมษายน 2566 
ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์  http://djop.thaijobjob.com 

4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึง เมื่อไร
คำตอบ : การชำระค่าสมัครสอบ นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บจม.ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 3 - 21 เมษายน 2566 ภายในเวลาทำการของ ธนาคารและให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย 
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 330 บาท ประกอบด้วย 
        (1) ค่าธรรมเนียมสอบ 300 บาท
        (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการชำระเงินได้ภายหลังการชำระเงิน และผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์ใบสมัครสอบพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://djop.thaijobjob.com
7. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินเมื่อไร
คำตอบ : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 26 เมษายน 2566 ทาง www.djop.go.th และ http://djop.thajobjob.com และป้ายประชาสัมพันธ์กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : สามารถติดต่อได้ที กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 021416478-9 021416475 ในวันและเวลาราชการ
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.  https://www.facebook.com/thaijobjob1