ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (เฉพาะสนามสอบ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักจิตวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านแม่บ้าน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านเกษตรกรรม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านวิชาชีพอุตสาหกรรม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพลศึกษา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านศิลปะ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านสามัญ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานพินิจ (หญิง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ด้านสูทกรรม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (บ้านกาญจนาภิเษก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน) (บ้านกาญจนาภิเษก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) (บ้านกาญจนาภิเษก)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางกายของการสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการและพนักงานราชการของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ผังที่นั่งสอบ เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักจิตวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านแม่บ้าน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านเกษตรกรรม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านวิชาชีพอุตสาหกรรม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพลศึกษา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านศิลปะ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านสามัญ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานพินิจ (หญิง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ด้านสูทกรรม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (บ้านกาญจนาภิเษก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน) (บ้านกาญจนาภิเษก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) (บ้านกาญจนาภิเษก)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบคำร้องขอเป็นผู้เข้าสอบ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข ๑ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข ๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข ๓ หลักสูตรการประเมินความรู้ คสามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดการทดสอบสมรรถภาพทางกาย