ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข ๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข ๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางกายของการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 1 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน

คลิกเพื่อดาวน์โหลด แผนที่ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง ผังที่นั่งสอบในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านวิชาชีพอุตสาหกรรม) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ ผู้ช่วยแม่บ้าน) ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) และตำแหน่งพนักงานพินิจ (หญิง) ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (หน่วยที่ ๑ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน (หน่วยที่ ๒ - ๑๑)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านวิชาชีพอุตสาหกรรม) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน) ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) และตำแหน่งพนักงานพินิจ (หญิง) ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบคำร้องขอเป็นผู้เข้าสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารเเนบท้ายประกาศ 1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารเเนบท้ายประกาศ 2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารเเนบท้ายประกาศ 3 หลักสูตรการประเมินความรู้การสรรหาและเลือกสรร