ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 1 พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 2 นักวิซาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 3 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านแม่บ้าน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 4 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านเกษตรกรรม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 5 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านคหกรรม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 6 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านวิชาชีพอุตสาหกรรม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 7 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพลศึกษา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 8 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 9 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 10 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 11 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 1 พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 2 นักวิซาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 3 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านแม่บ้าน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 4 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านเกษตรกรรม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 5 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านคหกรรม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 6 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านวิชาชีพอุตสาหกรรม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 7 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพลศึกษา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 8 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 9 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 10 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 11 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางกายของการสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการและพนักงานราชการ ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง ผังที่นั่งสอบในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ และการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง ผังที่นั่งสอบในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ และการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งด้วยวิธีการสอบข้อเขียนในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งด้วยวิธีการสอบข้อเขียนในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 1 พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 2 นักวิซาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 3 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านแม่บ้าน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 4 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านเกษตรกรรม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 5 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านคหกรรม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 6 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านวิชาชีพอุตสาหกรรม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 7 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพลศึกษา)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 8 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 9 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 10 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 11 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข ๑ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข ๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข ๓ หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดการทดสอบสมรรถภาพทางกาย