ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (เพิ่มเติม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวขน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งด้วยวิธีการสอบข้อเขียน
คลิกเพื่อดาวน์โหลด แบบคำร้องขอเป็นผู้เข้าสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ ผังที่นั่งสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ การยื่นผลการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 3 การยื่นผลสอบภาค ก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 4 หลักสูตรที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 5 แบบข้อเสนอแนวคิด

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อมูลใบสมัคร