ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเต็กและเยาวขน กระทรวงยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเต็กและเยาวขน กระทรวงยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดการรายงานตัว
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินบุคลิกภาพ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินบุคลิกภาพ (เพิ่มเติม)

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และการเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และการเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน (ภาคเช้า)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (ภาคบ่าย)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตัวอย่าง รูปถ่ายติดใบสมัคร (กรณีไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร)

คลิกดาวน์โหลด แผนที่การเดินทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คลิกดาวน์โหลด แผนผัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แจ้งผู้สมัครกรอกแบบสอบถามแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1. หนังสือแจ้งผู้สมัคร

คลิกดาวน์โหลด 2. แบบสอบถาม (กรณีไม่มี Gmail)

คลิกดาวน์โหลด 3. รายละเอียดการกรอกแบบสอบถาม
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์ นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์ นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์ นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์ นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

คลิกดาวน์โหลด แบบคําร้องขอเป็นผู้เข้าสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตัวอย่างรูปถ่ายติดใบสมัคร
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง แก้ไขหลักสูตรการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง แก้ไขหลักสูตรการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี