ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเต็กและเยาวขน กระทรวงยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเต็กและเยาวขน กระทรวงยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักจิตวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านสามัญ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานพินิจ (หญิง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดการรายงานตัว
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินบุคลิกภาพ

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และการเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และการเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน (ภาคเช้า)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (ภาคบ่าย)


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตัวอย่าง รูปถ่ายติดใบสมัคร (กรณีไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร)

คลิกดาวน์โหลด แผนที่การเดินทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คลิกดาวน์โหลด แผนผัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แจ้งผู้สมัครกรอกแบบสอบถามแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1. หนังสือแจ้งผู้สมัคร

คลิกดาวน์โหลด 2. แบบสอบถาม (กรณีไม่มี Gmail)

คลิกดาวน์โหลด 3. รายละเอียดการกรอกแบบสอบถาม
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง แก้ไขหลักสูตรการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง แก้ไขหลักสูตรการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง เลื่อนวันประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักจิตวิทยา นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ และพนักงานพินิจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง เลื่อนวันประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักจิตวิทยา นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ และพนักงานพินิจ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนในตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านสามัญ) (เพิ่มเติม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนในตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านสามัญ) (เพิ่มเติม)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักจิตวิทยา นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ และพนักงานพินิจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักจิตวิทยา นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ และพนักงานพินิจ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักจิตวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านสามัญ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานพินิจ (หญิง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักจิตวิทยา นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ และพนักงานพินิจ
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หลักสูตรและวิธีการสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ