ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพินิและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ปึงบประมาณ พ.ศ. 2563)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ปึงบประมาณ พ.ศ. 2563)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารที่ใช้ในวันรายงานตัว
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สัญญาค้ำประกันลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน วัน เวลา และสถานที่ในการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารที่ใช้ยื่นในวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน วัน เวลา และสถานที่ในการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(งบดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(งบดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)