ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารที่ใช้ในวันรายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกๆ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักจิตวิทยาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกๆ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักจิตวิทยาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ
ระกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกๆ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชกรพลเรือนสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักจิตวิทยาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกๆ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชกรพลเรือนสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักจิตวิทยาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ
ประกาศกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักจิตวิทยาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักจิตวิทยาปฏิบัติการ
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ คัดเลือก 63
คลิกดาวน์โหลด รูปถ่ายที่ถูกต้อง (ติดใบสมัคร)