ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักจิตวิทยา 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยเเม่บ้าน) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) (ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดการเข้ารายงานตัวฯ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพทางกาย และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพทางกาย และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 2 ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนักจิตวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 5 ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 7 ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานคุมประพฤติ นักจิตวิทยา เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานพินิจ(ชาย) และเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยเเม่บ้าน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานคุมประพฤติ นักจิตวิทยา เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานพินิจ(ชาย) และเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยเเม่บ้าน) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักจิตวิทยา 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยเเม่บ้าน) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) (ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก)

คลิกดาวน์โหลด แบบคำร้องขอเป็นผู้เข้าสอบ
คลิกดาวน์โหลด ตัวอย่างรูปถ่ายที่ถูกต้อง (ติดใบสมัคร)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานคุมประพฤติ นักจิตวิทยา เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานพินิจ(ชาย) และเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยเเม่บ้าน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานคุมประพฤติ นักจิตวิทยา เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานพินิจ(ชาย) และเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยเเม่บ้าน) 

คลิกดาวน์โหลด ผังที่นั่งสอบเพื่อเข้ารับการประเมินความรู้
คลิกดาวน์โหลด แผนที่การเดินทางมาศูนย์สอบธรรมศาสตร์

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แนบท้ายประกาศ (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แนบท้ายประกาศ (ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก)