ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพิขิจและคุ้มคนองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพิขิจและคุ้มคนองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 1 นักทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 2 นักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 3 นักประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 4 นักจิตวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 5 นักสังคมสงเคราะห์ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 6 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 7 พนักงานพินิจ (ชาย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 8 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 9 เจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 10 นักสังคมสงเคราะห์ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 11 เจ้าพนักงานธุรการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายละเอียดในการรายงานตัวฯ

โทร: 0-2141-3613, 0-2141-6479
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธิการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพทางกาย และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธิการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพทางกาย และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 

สนามกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 1 นักทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 2 นักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 3 นักประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 4 นักจิตวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 5 นักสังคมสงเคราะห์ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 6 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 7 พนักงานพินิจ (ชาย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 8 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 9 เจ้าพนักงานธุรการ

สนามสอบ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 10 นักสังคมสงเคราะห์ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 11 เจ้าพนักงานธุรการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (เพิ่มเติม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (เพิ่มเติม)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักประชาสัมพันธ์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานพินิจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักประชาสัมพันธ์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานพินิจ

สนามกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 1 นักทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 2 นักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 3 นักประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 4 นักจิตวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 5 นักสังคมสงเคราะห์ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 6 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 7 พนักงานพินิจ (ชาย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 8 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 9 เจ้าพนักงานธุรการ

สนามสอบ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 10 นักสังคมสงเคราะห์ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 11 เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักประชาสัมพันธ์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานพินิจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักประชาสัมพันธ์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานพินิจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดผังที่นั่งสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตัวอย่าง การเขียนสำเนาเอกสารหลักฐาน (ทุกฉบับ) เพื่อใส่ซองสีน้ำตา  เอ 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบคำร้องขอเป็นผู้เข้าสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่การเดินทางมาศูนย์สอบธรรมศาสตร์
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รูปถ่ายที่ถูกต้อง