ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หน่วยที่ ๑ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หน่วยที่ ๒ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หน่วยที่ ๓ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หน่วยที่ ๔ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้ - ก่อสร้าง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หน่วยที่ ๕ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หน่วยที่ ๖ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หน่วยที่ ๗ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หน่วยที่ ๘ ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หน่วยที่ ๙ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีปฏิบัติงาน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หน่วยที่ ๑๐ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

                                 โทร: 0-2141-3613, 0-2141-6479
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้ - ก่อสร้าง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีปฏิบัติงาน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการดำเนินการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ

โทร: 0-2141-3613, 0-2141-6479
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้ - ก่อสร้าง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีปฏิบัติงาน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังห้องสอบ รายละเอียดสถานที่สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่เดินทางสู่มหาวิทยาลัยรังสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังมหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้าย คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่เปิดสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เนื้อหาวิชาที่สอบ