ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน)  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ช่างไฟฟ้า)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ช่างไม้-ก่อสร้าง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง พนักงานพินิจ(ชาย) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารประกอบการรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ การประเมินทางจิตวิทยา และทดสอบสมรรถภาพทางกาย และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ การประเมินทางจิตวิทยา และทดสอบสมรรถภาพทางกาย และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน)  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ช่างไฟฟ้า)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ช่างไม้-ก่อสร้าง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง พนักงานพินิจ(ชาย) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ


โทร: 0-2141-3613, 0-2141-6479


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน, ช่างไฟฟ้า, ช่างไม้-ก่อสร้าง) เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานพินิจ(ชาย) และเจ้าพนักงานอบรมและวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน, ช่างไฟฟ้า, ช่างไม้-ก่อสร้าง) เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานพินิจ(ชาย) และเจ้าพนักงานอบรมและวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน)  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ช่างไฟฟ้า)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ช่างไม้-ก่อสร้าง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง พนักงานพินิจ(ชาย) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน, ช่างไฟฟ้า, ช่างไม้-ก่อสร้าง) เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานพินิจ(ชาย) และเจ้าพนักงานอบรมและวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน, ช่างไฟฟ้า, ช่างไม้-ก่อสร้าง) เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานพินิจ(ชาย) และเจ้าพนักงานอบรมและวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน