ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หน่วยที่ 1 ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หน่วยที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพลศึกษา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หน่วยที่ 3 ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างเชื่อม-โลหะ)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หน่วยที่ 4 ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน)
ประกาศกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้าสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลาสถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้าสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลาสถานที่สอบ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หน่วยที่ 1 ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หน่วยที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพลศึกษา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หน่วยที่ 3 ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างเชื่อม-โลหะ)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หน่วยที่ 4 ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการดำเนินการสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)

โทร: 0-2141-3613, 0-2141-6479

ประกาศกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 1 ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพลศึกษา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 3 ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างเชื่อม-โลหะ)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 4 ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังที่นั่งสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง ขยายการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง ขยายการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน