ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน), เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน), พนักงานพินิจ (หญิง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   เอกสารที่ใช้สำหรับจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.djop.go.th 

หมายเหตุ: สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร: 0-2141-3613, 0-2141-6479
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    ตำแหน่ง นักจิตวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านสามัญ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี

หมายเหตุ: กรุณาอ่านประกาศให้ครบทุกหน้า หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร: 0-2141-3613, 0-2141-6479
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายและมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน, ผู้ช่วยแม่บ้าน) และ พนักงานพินิจ(หญิง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายและมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่ง พนักงานพินิจ (หญิง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ เฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน, ผู้ช่วยแม่บ้าน) และ พนักงานพินิจ(หญิง)

หมายเหตุ: สำหรับตำแหน่งอื่นๆ กรุณาติดตามประกาศต่อไป หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร: 0-2141-3613, 0-2141-6479
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นักจิตวิทยา 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านสามัญ) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง พนักงานพินิจ(หญิง) 


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วนวิธีการสอบสัมภาษณ์

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พนักงานคุมประพฤติ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีก (ด้านสามัญ) เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน,ผู้ช่วยแม่บ้าน) เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี และพนักงานพินิจ(หญิง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พนักงานคุมประพฤติ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีก (ด้านสามัญ) เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน,ผู้ช่วยแม่บ้าน) เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี และพนักงานพินิจ(หญิง) 


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นักจิตวิทยา 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านสามัญ) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน) 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง พนักงานพินิจ(หญิง) 


คลิกดาวน์โหลด แบบคำร้องขอเป็นผู้สอบ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พนักงานคุมประพฤติ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีก (ด้านสามัญ) เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน,ผู้ช่วยแม่บ้าน) เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี และพนักงานพินิจ(หญิง) และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พนักงานคุมประพฤติ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีก (ด้านสามัญ) เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน,ผู้ช่วยแม่บ้าน) เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี และพนักงานพินิจ(หญิง) และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

คลิกดาวน์โหลด แผนที่การเดินทางมาศูนย์สอบธรรมศาสตร์ 
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน